„Novostavba bytového domu“ ul. Chalabalova, Praha 5 - Stodůlky na pozemcích parc. č. 1165/25 a dalších

 

SPIS. ZN.:

OUR 62468/2012/Hák

 

 

 

Č.J.:

P13-21359/2013

 

 

 

ARCHIV :

ozn BD Chalabalova

 

 

 

 

 

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
 

Ing.arch. Kateřina Háková

235 011 231

235 011 438 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze   24.4.2013

 

 

 


 

 

 

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

 

Výhledy Chalabalova s.r.o., IČO 24135542, Černochova 1071/3, 158 00  Praha 5,
kterou zastupuje Ing.arch Václav Škarda Atelier K2, IČO 62642502, náměstí Hrdinů 1125/8,      140 00  Praha 4

(dále jen "žadatel") podal dne 17.12.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

„Novostavba bytového domu“

 ul. Chalabalova, Praha 5 - Stodůlky
 

na pozemcích parc. č. 1165/25, 1165/92 a 1165/93 a na částech pozemků č.parc.1165/12, 1165/86, 1165/89, 1165/94, 1165/95, 1165/96, 1165/109 a 1165/27 v katastrálním území Stodůlky. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

 

Úřad městské části Praha 13, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13, odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle § 32 odst. 1 zákona o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších změn a doplňků, oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání na den

3. června 2013 (pondělí) v 14.00 hodin

Jednání se uskuteční v objektu ÚMČ Praha 13, Sluneční nám.13, Praha 13 ve 2.patře č.dveří 314. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Úřad městské části Praha 13, odbor stavební, úřední dny: pondělí 8.00-11.30, 13.00-18.00, středa 8.30-11.30, 13.00-18.00 nebo po telefonické domluvě).

 

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

 

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby konání veřejného ústního jednání.

Náležitosti informace o jeho záměru pro vyvěšení jsou uvedeny v § 8 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. (Informace bude obsahovat: informační údaje o žadatelích, předmět územního řízení a jeho stručnou charakteristiku, parcelní čísla dotčených pozemků, místo a čas veřejného ústního jednání; součástí informace bude i grafické vyjádření záměru).                                                                                                             

 

Občanská sdružení dle ust. § 70 odst. 2 zák. č. 114/1992 Sb., jsou tímto informována o zahajovaném správním řízení. Občanské sdružení je oprávněno účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů od prvního dne zveřejnění oznámení na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V tomto případě má postavení účastníka řízení.

 

Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

 

 

 

[otisk úředního razítka]
 
 Ing. arch.Kateřina Háková

odborný pracovník územního řízení

 

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                              Sejmuto dne: ....................................

 

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

A.Účastníci územního řízení dle § 85 odst.1 na doručenku:
1. Ing.arch Václav Škarda Atelier K2, náměstí Hrdinů č.p. 1125/8, 140 00  Praha 4-Nusle
2. Útvar rozvoje hl.m. Prahy, příspěvková organizace, IDDS: c2zmahu
            sídlo: Vyšehradská č.p. 2077/57, Nové Město, 128 00  Praha 28
 

B.Účastníci územního řízení dle § 85 odst.2 – informace veřejnou vyhláškou:

3. ÚMČ Praha 13, úřední deska, Sluneční náměstí č.p. 2580/13, Stodůlky, 158 00  Praha 58

 
C.Dotčené orgány:
4. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j
            sídlo: Sokolská č.p. 1595/62, Nové Město, 120 00  Praha 2
5. Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, IDDS: zpqai2i
            sídlo: Štefánikova č.p. 247/17, 150 00  Praha 5-Smíchov
6. MHMP - OŽP, IDDS: 48ia97h
            sídlo: Jungmannova č.p. 29/35, 110 00  Praha 1-Nové Město
7. MHMP - DOP, IDDS: 48ia97h
            sídlo: Jungmannova č.p. 29/19, 110 00  Praha 1-Nové Město
8. ÚMČ Praha 13 - ŽIV, Sluneční náměstí č.p. 2580/13, Stodůlky, 158 00  Praha 58
9. ÚMČ Praha 13 - DOP, Sluneční náměstí č.p. 2580/13, Stodůlky, 158 00  Praha 58
10. Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Hlavní město Prahu, IDDS: hq2aev4
            sídlo: Gorazdova č.p. 1969/24, Nové Město, 120 00  Praha 2

 

D.Na vědomí:
11. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IDDS: 48ia97h
            sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, Staré Město, 110 00  Praha 1
12. ÚMČ Praha 13 - vodoprávní úřad, Sluneční náměstí č.p. 2580/13, Stodůlky, 158 00  Praha 58