Spolek 13 vyhrál žalobu proti rozhodnutí stavebního úřadu Praha 13 ve věci benzinové stanice ELPO

02.09.2012 14:30

Městský soud v Praze potvrdil žalobu Spolku 13 proti stavebnímu úřadu Praha 13 a potvrzujícímu rozhodnutí magistrátu hl. města Prahy.

 

Znění rozsudku zde :  11 A 81 / 2011-57  

 

Stavební úřad pravomocný rozsudek Městského soudu v Praze dosud nezveřejnil.

 

Úřad městské části Praha 13

Sluneční náměstí 13/2580,

158 00 Praha 5

odbor stavební

 

Námitky do řízení SPIS. ZN.: VYS 56067/2009/Bud "Neveřejná čerpací stanice PHM Praha, Stodůlky, při ul. Za Mototechnou na pozemku parc. č. 1236/128 v katastrálním území Stodůlky.

 

V Praze dne 4.3.2010

Spolek občanských sdružení Jihozápadního Města, občanské sdružení se sídlem Praha 5, Ordovická 3, 155 00, IČ 265 79 952 je místně příslušné občanské sdružení, jehož hlavním posláním je ochrana přírody a krajiny (dále "Sdružení").

Předmětem činnosti našeho místně příslušného sdružení je m.j. : sledovat stavby a jiné záměry, které vyžadují stavební povolení, územní rozhodnutí, nebo stavební povolení vydané v tzv. sloučeném řízení u jiných staveb, nebo povolení, nebo jiná další řízení dle 83/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) tedy souhrnně všechny stavby, které mohou přímo i nepřímo ovlivnit přírodu a krajinu v místní příslušnosti sdružení, kromě rozhodnutí o stavební uzávěře a dělení nebo scelování pozemků. Místní příslušnost sdružení je území Prahy 13, Stodůlek, jejich správní obvod a jejich příslušná katastrální území

Stavbu jako zcela nevhodnou pro umístění do okolní obytné výstavby odmítáme. Požadavek investora je zřejmě přivýdělek v oblasti LTO.

Žadatelem vyvěšené informace o záměru neobsahují požadované náležitosti uvedené v §8 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Informace neobsahují grafické vyjádření záměru, které má tvořit situační výkres předmětu územního řízení a jeho vazeb a účinků na okolí, zejména vzdálenosti od sousedních pozemků a staveb na nich, a též znázornění vzhledu záměru.

MČ Prahy 13 (jako vlastník sousedního pozemku parc.č. 1236/127 k.ú. Stodůlky vedené v KN jako orná půda - ZPF) usnesením č. 2 ze zasedání Rady MČ Prahy 13 č. 1 ze dne 18.1.2010 s předloženým záměrem umístění čerpací stanice PH nesouhlasí a to z důvodů:

  1. není zaručeno, že v budoucnu tato stanice bude sloužit pouze pro účely firmy ELPO s.r.o.
  2. vzhledem k nevyhovující komunikační síti v daném území není další dopravní zatížení těžkou nákladní dopravou vhodné

S firmou ELPO sousedí firma Picodas, k jejímu záměru se Rada MČ Prahy 13 též vyjádřila svým usnesením č. 396 ze zasedání č. 12 ze dne 23.6.2008 nesouhlasí jako vlastník sousedních pozemků parc. č. 1236/28 a parc. č. 2228/3, v k.ú. Stodůlky se stavbou „Kanceláře a sklad firmy Picodas“ na pozemcích parc.č. 1236/109, 1236/110 a 1236/119, v k.ú. Stodůlky a s připojením vjezdu na místní komunikaci Za Mototechnou, do doby zpracování dopravně technické studie, která komplexně vyhodnotí dopravní obslužnost daného území v rámci širších vztahů, a to s ohledem jak na stávající bytovou zástavbu, tak na připravované záměry daného území. Jedná se o tutéž komunikaci, postup musí být stejný pro obě firmy.

Předmětná komunikace byla vybudována jako součást dočasné stavby Centrální Plochy zařízení staveniště Stodůlky CP2 s dobou platnosti do 31.12.2000, do dnes je užívána ve stejné podobě. Není zapsána v katastru nemovitostí, parcely, na nichž je komunikace umístěna jsou různých vlastníků (také MČ Prahy 13) a dokonce některé vedeny jako orná půda (ZPF).

Reálný stavebně dopravní a technický stav této komunikace neodpovídá novému dopravnímu významu, dopravní obsluze bytových domů. Komunikace nemá souvislé chodníky pro bezpečný pohyb chodců, přitom je tato komunikace nutně užívána i vozidly těžké dopravní techniky pro obsluhu provozoven rovněž připojených na komunikaci Za Mototechnou. V úseku o délce cca 70 m má přitom komunikace veřejný prostor o šíři pouze 7 m, ohraničený po jedné straně plechovou ohradou, po druhé straně provozovnou, bez možnosti únikového prostoru, mezi dvěma nepřehlednými zatáčkami s omezeným výhledem. V územním řízení o umístění stavby bytových domů Medox I uplatnil účastník řízení MČ Praha 13 požadavek, aby investor provedl rekonstrukci komunikace Za Mototechnou včetně chodníků. Stavební úřad požadavku vyhověl a v rozhodnutí o umístění stavby stanovil pro umístění a projektovou přípravu stavby podmínku 21): ...“Souběžně se stavbou bude provedena úprava stávající komunikace a chodníku ulice Za Mototechnou. Definitivní úpravy povrchů komunikace budou řešeny v projektu stavby pro stavební povolení.“ Rekonstrukce komunikace Za Mototechnou přesto provedena nebyla.

MČ Praha 13 uvádí pro proces EIA spis. zn. S-MHMP-590948/2009/OOP/VI/EIA/651-2/Pac ze dne 9.11.2009, že vzhledem k tomu, že čerpací stanice pohonných hmot (i když neveřejná) může svým provozem a svými vlivy na okolí negativně ovlivnit životní prostředí v lokalitě a zhoršit pohodu bydlení v okolních rodinných a bytových domech, jejichž obyvatelé příkladně pečují o své okolí a usilují o jeho neustálé zlepšování, nemůže MČ Praha 13 s umístěním čerpací stanice pohonných hmot v areálu firmy ELPO s ohledem na blízkost klidových bytových zón souhlasit (i když z hlediska územně plánovacího je zde její umístění možné).

S tímto názorem se ztotožňujeme, zvlášť když při procesu EIA došlo ze strany oznamovatele k uvedení chybných (delších) vzdáleností čerpací stanice od nejbližšího bytového domu (cca 70 m) a od rodinných domů v ulici K Hájům (cca 140 m). Ve skutečnosti jsou vzdálenosti menší než 60 m od bytového domu a cca 120 m od rodinného domu č.p. 823 na parc.č. 1238. Přesné míry nelze určit, protože místo požadovaného situačního výkresu byl vyvěšen pouze náčrt.

Neveřejnost využívání je pouze deklarováno, nejsou definovány zábrany k využívání pro veřejnost.

Není známa únosnost vozovky a možnost zásahu při vznícení cisterny, není prozkoumána propustnost vozovky proti průsaku PHM.

Vzhledem k tomu, že budovy jsou zařízení staveniště, nejsou kolaudovány a byly zřízeny na dobu určitou do r. 1995. Po tomto datu mělo být staveniště odstraněno.

Na nemovitostech, které budou dotčeny výstavbou vázne zástavní právo, není souhlas zástavního věřitele.

Budovy na Parcelní číslo: 1235/119 Výměra [m2]: 454 Katastrální území: Stodůlky 755541

Číslo LV: 10279 Budova na parcele: bez čp/če prům.obj ., tedy jsou stále zařízením staveniště a měly být odstraněny.

Není zřejmý stav budovy č.p.: 1375 Část obce: Stodůlky Číslo LV: 10279 Typ budovy: budova s číslem popisným Způsob využití: průmyslový objekt Katastrální území: Stodůlky 755541 Na parcele: 1235/120 , 1235/125 , zda není skladován nebezpečný odpad, který může způsobit explozi.

Parcelní číslo: 1236/40 Výměra [m2]: 306 Katastrální území: Stodůlky 755541 Číslo LV: 10279 Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí Mapový list: PRAHA,9-2/31 Budova na parcele: bez čp/če prům.obj

Není souhlas GPS Tour s.r.o. Sekaninova 550/40, Praha, Nusle, 128 00, vlastníka Parcelní číslo: 1236/110 Výměra [m2]: 2241 Katastrální území: Stodůlky 755541 Číslo LV: 2162

Parcelní číslo: 1236/130 Výměra [m2]: 956 Katastrální území: Stodůlky 755541 Číslo LV: 7752 MEDOX HQ, a.s. Pejevové 3418/2, Praha, Modřany, 143 00

Není souhlas Parcelní číslo: 1236/127 Výměra [m2]: 491 Katastrální území: Stodůlky 755541 Číslo LV: 1696 Druh pozemku: orná půda Hlavní město Praha Mariánské nám. 2/2, Praha, Staré Město, 110 01

Požadujeme:

  • hlukovou studii,
  • rozptylovou studii,
  • zpracování plánu havarijního opatření pro případ úniku látek škodlivých vodám,
  • soulad s vyhláškou hl. m. Prahy č. 26/1996 Sb. O obecných a technických požadavcích – zejména požární bezpečnost,
  • doplnit zeleň
  • provést průzkum kanalizace
  • ekologický průzkum podkladu
  • řádně informovat veřejnost vyvěšením informací (Stavební úřad proto musí nařídit opakované veřejné ústní jednání.)

 

Vzhledem k výše uvedenému navrhujeme řízení přerušit a vyzvat žadatele aby návrh doplnil.

 

JUDr. Ing. Petr Kučera

jednatel

Spolek občanských sdružení Jihozápadního Města,

občanské sdružení"

Ordovická 3,

155 00, Praha 5,

www.spolek13.cz

email : petr@kucera-spol.cz

 

Zpět