1. NE NOVÉ VÝSTAVBĚ

08.04.2009 21:01

V čem shledáváme nedostatky :

Se znepokojením sledujeme zahušťování výstavby na území Prahy 13. Tento trend je v příkrém protikladu s veřejným zájmem. Na území Prahy 13 žije více než 60.000 obyvatel.

Současná podoba připravovaného územního plánu Prahy 13 značně zaostává za aktuálními požadavky kladenými na rozvoj území. Chaotická, nově dokončovaná výstavba nevratné škody již způsobila.

a jak je chceme řešit :

Žádáme o účast veřejnosti při schvalování jakékoliv výstavby a to již na samém jejím počátku. Pozdější účast, až při zahájení stavebního řízení, považujeme za naprosto neefektivní. Výjimku by tvořila individuální výstavba.

Žádáme seriózní zveřejnění přípravy nového územního plánu tak, aby občané měli možnost, se včas seznámit s dopady územního plánu na kvalitu životního prostředí a vyjádřit se k němu, požadujeme aby zájmy občanů Prahy 13 při sestavování nového územního plánu byly samosprávou jednoznačně hájeny.

Žádáme neprodlené zřízení výboru zastupitelstva Mč. Prahy 13 jehož hlavní náplní bude územní plánování. Žádáme poloviční zastoupení členy navrženými Spolkem.

Požadujeme, aby byly vypracovány regulační plány pro stávající výstavbu v příslušných funkčních plochách např. OB (OC).

Do doby zřízení výboru zastupitelstva Mč. Prahy 13 a stanovení podmínek pro novou výstavbu žádáme zastavit veškerou novou výstavbu na území Prahy 13, kromě výstavby individuální.

Zpět