Bude ředitelství Vodafone v ekologickém bytovém domě City West ?

10.06.2013 19:13

Vodafone ruší oupnspejsy.

Soud zrušil výstavbu projektu City West developera Finep v pražských Stodůlkách, kde mělo být po dokončení sídlo telekomunikační společnosti Vodafone.

Stavebník Finep navrhl v roce 2009 změnu územního rozhodnutí z bytů na nebytové prostory. Občanská sdružení se proti změně územního rozhodnutí odvolala. Následně podala správní žalobu. Městský soud v Praze žalobě občanských sdružení svým rozsudkem 5Ca 202/2009 - 57 ze dne 30. května 2013 plně vyhověl a změnu územního rozhodnutí zrušil.

Stavebník Zesnulého (Západního) města N.J.B. REAL, a.s. se sídlem Václavské náměstí 1/846, 110 00 Praha 1, IČ  27072401 zažádal stavební odbor Prahy 13 o změnu územního rozhodnutí v roce 2009. Původní menší budova obytného charakteru se měla změnit na nebytové prostory, protože se naskytla výhodná příležitost pronajmout prostory společnosti Vodafone. Změnou se omezila plánovaná zeleň a zvýšila se podlažní plocha. Počty parkovacích stání se snížily. Ačkoliv Vodafone poukazuje na svou ekologičnost, dopad změny územního řízení byl právě opačný. Vodafone se nezajímala ani o dopady změny výstavby do okolí, ani o zájmy obyvatel a nyní budou zase z kanceláří byty.

Občanská sdružení se proti změně územního rozhodnutí odvolala. Následně podala správní žalobu.  Městský soud v Praze žalobě občanských sdružení svým rozsudkem 5Ca 202/2009 - 57 ze dne 30. května 2013 vyhověl a změnu územního rozhodnutí zamítl.  

Proti chaotické výstavbě Zesnulého (Západního) města se konaly protestní demonstrace .

Stavebník tedy musí změnit nebytové prostory zpět na byty. Stavba má již dvě patra.

Zde uvádíme některé části žaloby :

Orgán se v ÚR nezabýval funkční plochou DVP - veřejné prostranství ve tvaru podle platného ÚPn a DPZ umístěné u stanice Metra v SMJ – záchytné parkoviště systému P+R (Veřejně prospěšná stavba 10/DP/13 Stodůlky ZM). Rozhodnutí se musí vztahovat na všechny funkční plochy, kterých se změna týká. Plovoucí značkou je v územním plánu označeno P+R parkoviště do funkční plochy, o které je předmětem ÚR. Kapacita P+R parkoviště je dvěma usneseními rady MHMP stanovena na 403 parkovacích míst plus objektové parkování 700 parkovacích míst. Rozhodnutím Orgánu je schválena kapacita pouze 70 parkovacích míst. Zcela nepochybně se nejedná o písařskou chybu. Rozhodnutí Orgánu, kterým se krátí veřejný zájem deklarovaný rozhodnutím orgánu v rámci zastupitelské demokracie je nepřípustné. Jedná se o flagrantní porušení zásad územního plánu. Poddimenzováním P+R parkoviště by došlo k dalšímu již dnes přetíženého parkování na Praze 13, které je předmětem kritiky obyvatel Prahy 13 i občanských sdružení.

Předmětem ÚR je plocha, která je v povodí Dalejského potoka. Podmínkou jakékoli zástavby v tomto povodí je výstavba DUN a retenční nádrže před vtokem do přívaly ohrožených Řeporyj. Stavebník se vyhnul odvedení dešťových vod do Dalejského potoka napojením do již přetíženého systému dešťové kanalizace Prahy 13. Odtok má být sice redukován z 980 l/sec na 47 l/sec soustavou malých retenčních nádrží. Toto řešení může být sice krátkodobě funkční, avšak je naprosto nesystémové a dává špatný příklad dalším developerům.  Žalobce žádal, aby odvolací orgán Rozhodnutí zrušil a rozhodl, aby Stavebník adekvátně přispěl stavbou ochranných vodohospodářských staveb na Dalejském potoce.

Vyjádření MHMP/50883/2009/OUP ze dne 30.1.2009 ke změně ÚR obsahuje požadavek respektování připomínek ÚRM k využití objektu, k rozsahu zeleně a k řešení dopravy v klidu, které uvádí URM ve svém vyjádření k citovanému ÚR ze dne 14.11.2008 pod č.j. URM/8727/08. Dle změny Z1000/00 slouží území pro kombinaci funkcí včetně bydlení, které jsou soustředěné do centrálních částí města a center městských čtvrtí. Pro centrální část města je stanoven směrný minimální podíl bydlení. Dle platného ÚP území slouží pro funkce soustředěné do centrálních částí města a městských čtvrtí se stanoveným minimálním podílem bydlení. Smíšené městské jádro je určeno k vytvoření polyfunkční městské struktury s vyváženým podílem městotvorných funkcí. Předložený záměr nesplňuje tuto náplň, potvrzuje sídlištní strukturu monofunkčních území, které nemají předpoklady pro vytvoření živého centra nové městské čtvrti. Již původní návrh tzv. Francouzské čtvrti měl tyto nedostatky a změna obytných domů na téměř čistou administrativu tento stav jen podtrhuje a zhoršuje. Deklarované vytvoření homogenního administrativního celku není z výše uvedených důvodů žádoucí. Proto je třeba výrazně rozšířit podíl ploch pro obchod a služby např. v úrovni 1. NP. Z výše uvedeného vyplývá, že Rozhodnutí je vydáno podle chybného právního předpisu, podle neplatné změny ÚPn č. Z1000/00.

Doložený výpočet minimálního podílu zeleně (KZ) neodpovídá výpočtu dle Metodického pokynu ÚPnSÚ hl. m. Prahy. Celková funkční plocha má výměru 34 780 m2. Při míře využití H a průměrné podlažnosti 4 NP musí mít zeleň výměru 8 695 m2, z toho 6 521,25 m2 na rostlém terénu. Předložená dokumentace uvádí (bez možnosti kontroly) pouze 6 326 m2, což znamená, že zde je deficit 195,25 m2. Ostatní zeleň má rozsah 1 680,8 m2. Celková započitatelná plocha zeleně uváděná jako 9 001,8 m2 odpovídá požadovanému KZ. Přesto považujeme za nedostatek výše uváděný deficit zeleně na rostlém terénu. Z hlediska uplatnění vlivů zeleně ve městě je významnější zeleň na rostlém terénu oproti ostatní, neboť je zastoupena trvalými porosty dřevin. Navíc podle OTPP je nutnost automatického zavlažování na zeleni mimo rostlý terén.

Západní město - Zesnulé Město

Již delší dobu tíží obyvatele Prahy 13 připravovaná masová zástavba západní části Prahy 13. Nekoordinované až chaotické zastavování volných pozemků vším co lze v nejkratší době prodat je časovanou bombou. Západní Město pro deklarovaných 40 tisíc obyvatel nelze stavět jako souhrn developerských, čistě na rychlý zisk postavených, objektů. Ta část, která je již vybudována, ukazuje, jak by to asi vypadalo bez potřebné regulace. Satelit neschopný samostatné existence. Problém je násoben faktem, že Západní Město je přilepeno k již existujícímu satelitu, tedy Jihozápadnímu Městu ( JZM ). Problémy lidí žijících v Jihozápadním Městě by byly pokračováním výstavby Západního Města dosavadním způsobem dále prohlubovány. Ovšem pozemky dosud na Praze 13 nezastavěné, umožňují výstavbu pro 100.000 osob.

Jihozápadní Město sice jakousi infrastrukturu zděděnou po minulém politickém režimu přece jenom má, avšak pro dnešní potřeby naprosto nedostatečnou. Chybí zde například moderní centrální výtopna, naplněna je pouze čtvrtina demografického požadavku na kapacitu středních škol, ubývá zeleň a doprava v klidu je už fatálním problémem. Prostor, kde má být Západní Město, musí být pro vyrovnání uvedených deficitů využit prostě z toho důvodu, že jinde už místo není. Například záchytná P+R parkoviště by mohla zoufalou dopravy v klidu výrazně zmírnit.

Obáváme se, že ani mezi odbornou veřejností není obecně přesná povědomost o tom, co jsou to „veřejně prospěšné stavby“ ( VPS ). Zjednodušeně se dá říci, že to jsou stavby městské infrastruktury potřebné pro fungování území. Jedná se o školy, polikliniky, nemocnice, policejní stanice, požární zbrojnice, pošty, komunikace, vodovody, energetické systémy a mnoho dalších. Jejich umístění a účel je dán platným územním plánem, specielně jeho závaznou částí, která je dána vyhláškou č.32/1999 MHMP a pozdějšími předpisy. 

Pokud by výstavba Západního města pokračovala současným způsobem, bylo by výsledkem Zesnulé Město. Město beze škol, bez kulturních a zdravotnických zařízení, zato plně závislé na dopravě a službách poskytovaných jinými částmi Prahy. To si u takto velkého územního celku nemůžeme dovolit. Pro ilustraci špatností, ke kterým došlo v teprve začínající zástavbě Západního Města, uvedeme dva příklady :

  • tichá likvidace veřejně prospěšné stavby P+R parkoviště pro 405 aut požadované závaznou částí územního plánu pod částkou 10/DR/13. Praha 13 staví jedno parkovací stání za asi 500,- tisíc korun. Proto vznikla nerealizací VPS  10/DP/13 městské části, respektive zde žijícím občanům škoda ve výši: 405 PS  x  500,- tisíc = 202,5 mil. Kč,
  • návrh změny ploch pro veřejně prospěšné stavby 19/VS/13 a 55/VS/13 mateřských, základních a středních škol. Developer požádal o změnu územního plánu za účelem výstavby komplexu bytových a administrativních domů. Tato změna je vedena pod číslem Z2743.

Prvním krokem k nápravě je obrana proti negativním dopadům zástavby lokality Západního Města pro 40 tisíc obyvatel na okolí. K tomu je třeba mít a dodržovat základní demografická pravidla pro zástavbu území. Takovými pravidly by měl být Územní plán. Musel by ovšem být dodržován. Nad jeho dodržováním bdí občanská sdružení a také

Občanské politické hnutí

Sdružení nezávislých občanů Prahy 13

SNOP 13

WWW.SNOP13.CZ

 

Zpět